E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16301137
สายรัดข้อมือ (Wristband) จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301137


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63047610776


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุอื่นๆ


รายการ

สายรัดข้อมือ (Wristband) จำนวน 2 รายการ


ราคากลาง

331,280.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

28 เม.ย. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ walailak .k 942


ประกาศเมื่อวันที่

16 มิ.ย. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

16 มิ.ย. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-