E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16301141
ยา 1 รายการ (1100046323)

เลขที่โครงการ

SiPH-16301141


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63067076325


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ยา 1 รายการ (1100046323)


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

117,700.00

รวม

117,700.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ suchada .n


อีเมล์

SUCHADA.N@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

24 มิ.ย. 2563