E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,500,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2563

05 เม.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400021


จ้างพัฒนาบุคลากรด้วยระบบการเรียนแบบ E-learning ประจำปี 2564

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,000,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค. 2564

25 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400020


บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวิเคราะห์ก๊าซยาสลบ จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 6,648,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค. 2564

24 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400019


บริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 560,550.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค. 2564

23 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400018


บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทางการแพทย์ภายในระบบของเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๗ รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 6,481,778.72 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มี.ค. 2564

23 มี.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400017


ประกาศ TOR

อุปกรณ์สำหรับตรวจการนอนหลับ จำนวน 44 รายการ

23 มี.ค. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16400731


อุปกรณ์สำหรับตรวจการนอนหลับ จำนวน 44 รายการ

09 ก.พ. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16400251


แผ่นกรองอากาศ Medium Filter จำนวน 1 งาน

04 ก.พ. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16400620จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 5 รายการ

14 ม.ค. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16301221


ประกาศราคากลางซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 48 เตียง

09 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400768


เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025359)

08 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400767


เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025457)

08 เม.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400766


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

อุปกรณ์สำหรับตรวจการนอนหลับ จำนวน 44 รายการ

23 มี.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400731


วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างมือ) จำนวน 4 รายการ

04 มี.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400679


จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วย Pre-Admission จำนวน 1 งาน

19 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400652


แผ่นกรองอากาศ Medium Filter จำนวน 1 งาน

04 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400620


สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 18 รายการ

04 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400606


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025359)

08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400767เวชภัณฑ์ 7 รายการ (1400025457)

08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400766


เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400025131)

08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400765


เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1400025469)

08 เม.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400764


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า
พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง


บริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เลนส์สำหรับส่องตรวจ จำนวน 1 รายการ

09 เม.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400111


บริการสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อและดูดสารเคมี จำนวน 1 รายการ

08 เม.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400110


อะไหล่สำหรับเครื่องขูดหินปูนพร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ

05 เม.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400109แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

02 ต.ค. 2563 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36400002


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

12 มี.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400084


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

09 ก.พ. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400065


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

07 ม.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400050


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

14 ธ.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400035


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

10 พ.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400022


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

20 ม.ค. 2564 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36400056


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

29 ต.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300529


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 กลุ่มพัสดุทั่วไปและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300469


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาารคัดเลือก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

20 เม.ย. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300340


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

21 ก.พ. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202298