E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมการทำงานด้วยระบบ Remote Control (General Surgical Table) จำนวน 1 เตียง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,900,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2563

24 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400007


จัดซื้อเชื้อเพลิงประเภทก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,200,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ย. 2563

13 พ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400006


บริการซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับกล้องส่องลำไส้ใหญ่ จำนวน 1 กล้อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 550,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2563

28 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400005


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศูนย์การแพทย์)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 31,702,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2563

15 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400004


ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 646,857.80 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2563

09 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400003


ประกาศราคากลาง

ตลับครีม จำนวน 13 รายการ

26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400289


จ้างตรวจสอบและทดสอบระบบความปลอดภัยอัคคีภัย จำนวน 1 รายการ

26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400288
เครื่องขบนิ่วเล็ก จำนวน 1 ชิ้น

26 พ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301225


ประกาศเชิญชวนทั่วไป


เครื่องคอมพิวเตอร์วินิจฉัย (Diagnostic display) ชนิดความละเอียดสูง จำนวน 4 ชุด

20 พ.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400155


ซื้อรถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel) จำนวน 20 ชุด

19 พ.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400203


ทำความสะอาดวัสดุบริการ จำนวน 4 รายการ

11 พ.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400092


กำจัดสัตว์รบกวนและแมลง จำนวน ๑ งาน

15 ต.ค. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400091


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารสีและกระดาษการ์ดสี จำนวน 9 รายการ

26 พ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400004


เวชภัณฑ์ 4 รายการ (1300003794)

24 พ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400286


เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300003753)

24 พ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400285


เวชภัณฑ์ 2 รายการ (1300003684)

24 พ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400284


เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1300003764)

24 พ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400283


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่าพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ

24 พ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400031
อะไหล่สำหรับกล้องส่องตรวจโพรงจมูก จำนวน 2 รายการ

17 พ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400028แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

02 ต.ค. 2563 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36400002


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

10 พ.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400022


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

12 ต.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300527


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

03 ก.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300516


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

27 ส.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300505


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

08 ก.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300454


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

29 ต.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300529


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 กลุ่มพัสดุทั่วไปและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300469


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาารคัดเลือก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

20 เม.ย. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300340


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

21 ก.พ. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202298


รายงานประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

22 ม.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300204