E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
นโยบายความเป็นส่วนตัว

1) การเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ ตระหนักดีว่าความเชื่อถือของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของและโรงพยาบาล เข้าใจดีว่าลูกค้าต้องการความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว ดังนั้นจึงใช้มาตรฐาน ขั้นสูงและขั้นตอนการ ดำเนินงานที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมี เจตนาไม่สุจริต

2) ข้อมูลที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้

โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ


โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวม รักษาและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ หรือเพื่อ ให้ท่านได้รับบริการที่ดี


โรงพยาบาลจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแลประวัติของท่าน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง หรือเพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุงบริการ หรือเพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านได้ดี ขึ้นและสามารถคิดค้น พัฒนาบริการให้เป็นที่พอใจแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น


โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้นและยินดีชี้แจงเหตุผลเหล่านั้น แก่ท่านเมื่อมีการร้องขอ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 384

YESTERDAY 579

MONTH 1915

YEAR 104124

ALL 272759