ประกาศราคากลาง
SiPH-16200627
อะไหล่ของกล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดชนิดตัวรับภาพอยู่ปลายกล้องระบบวิดีทัศน์พร้อมเปลี่ยน

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200627


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067506895


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

อะไหล่ของกล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดชนิดตัวรับภาพอยู่ปลายกล้องระบบวิดีทัศน์พร้อมเปลี่ยน


ราคากลาง

259,967.20 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

26 มิ.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

09 ก.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

09 ก.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-