ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200624
เวชภัณฑ์ 10 รายการ 4800011128

เลขที่โครงการ

SiPH-16200624


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067446592


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

เวชภัณฑ์ 10 รายการ 4800011128


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

109,046.00

รวม

109,046.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ chanthira .c 1538


อีเมล์

chanthira.c@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

05 ก.ค. 2562