ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200623
เวชภัณฑ์ 1 รายการ 4800011122

เลขที่โครงการ

SiPH-16200623


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067452065


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

เวชภัณฑ์ 1 รายการ 4800011122


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

117,000.00

รวม

117,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ suthamat .n


อีเมล์

SUTHAMAT.N@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

05 ก.ค. 2562