E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
แนวทางการบริหารพัสดุ

ค้นหา แนวทางการบริหารพัสดุ

แนวทางการบริหารพัสดุ ทั้งหมด


คู่มือการใช้งานระบบฉบับรวม (ผู้ดูแลระบบ)

19 ม.ค. 2561 l แนวทางการบริหารพัสดุ > คู่มือ


คู่มือการใช้งานระบบฉบับรวม (ผู้ใช้งานระบบ)

19 ม.ค. 2561 l แนวทางการบริหารพัสดุ > คู่มือ


ภาพรวม EGP_ระยะที่ 4 ยา

25 ต.ค. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > คู่มือ


กำหนดเลขที่หนังสือภายในส่วนงาน ม.มหิดล

29 ก.ย. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > ประกาศต่างๆคำสั่ง มอบอำนาจอนุมัติการก่อหนี้ผูกพัน

08 ก.ย. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > ประกาศต่างๆ


58_584 กำหนดวงเงินก่อหนี้ผูกพัน (Sign)

08 ก.ย. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > ประกาศต่างๆ


กบ 2524 มอบหมายผู้มีอำนาจลงนามในข้อตกลง

08 ก.ย. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > ประกาศต่างๆ


ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่

01 ก.ย. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > คู่มือ


การตั้งค่าหน้ากระดาษ

01 ก.ย. 2560 l แนวทางการบริหารพัสดุ > คู่มือ