E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16300032
ยา 1 รายการ (4100055475)

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16300032


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62097166120


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุยารักษาโรค


รายการ

ยา 1 รายการ (4100055475)


ราคากลาง

1,050,472.50 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

09 ก.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ suthamat .n


ประกาศเมื่อวันที่

09 ต.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

09 ต.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-