ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16300030
เวชภัณฑ์ 10 รายการ (4800011994)

เลขที่โครงการ

SiPH-16300030


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62087671097


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

เวชภัณฑ์ 10 รายการ (4800011994)


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

109,046.00

รวม

109,046.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ suthamat .n


อีเมล์

SUTHAMAT.N@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

09 ต.ค. 2562