ประกาศราคากลาง
SiPH-16200069
จ้างจัดหาบริษัทดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมกำลังใจในสังคมประจำปี 2561

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200069


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62037180708


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ่ายการตลาด


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์


รายการ

จ้างจัดหาบริษัทดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมกำลังใจในสังคมประจำปี 2561


ราคากลาง

9,500,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

11 มี.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Kanda .p


ประกาศเมื่อวันที่

13 มี.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

13 มี.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-