ประกาศราคากลาง
SiPH-16200068
จ้างผู้ช่วยจัดงานสัมมนา ใครใครก็ไตสตรอง ของศูนย์โรคไต จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200068


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62037094581


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ่ายการตลาด


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาทำของ/จ้างเหมาบริการอื่นๆ


รายการ

จ้างผู้ช่วยจัดงานสัมมนา ใครใครก็ไตสตรอง ของศูนย์โรคไต จำนวน 1 งาน


ราคากลาง

300,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

06 มี.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Kanda .p


ประกาศเมื่อวันที่

13 มี.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

13 มี.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-