E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46200182
งานปรับปรุงพื้นที่ครัว Main kitchen ชั้น B1

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-46200182


วันที่สร้างประกาศ

10 ก.ย. 2562


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

M62080021147


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

27 ส.ค. 2562


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

SM4620910001


ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงพื้นที่ครัว Main kitchen ชั้น B1


วงเงิน

6,913,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ส.ค. 2562


เดือนที่ทำสัญญา

01 ต.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

10 ก.ย. 2562


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 ก.ย. 2562


เหตุผลการปรับปรุง