E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16300010
ทำความสะอาดวัสดุบริการ จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16300010


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62087660938


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

งานโภชนาการ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาทำของ/จ้างเหมาบริการอื่นๆ


รายการ

ทำความสะอาดวัสดุบริการ จำนวน 4 รายการ


ราคากลาง

1,717,700.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

29 ส.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Kanda .p


ประกาศเมื่อวันที่

11 ก.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

11 ก.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง