E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200745
ยา 1 รายการ (4100054870)

เลขที่โครงการ

SiPH-16200745


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62087099283


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ยา 1 รายการ (4100054870)


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

3,997,520.00

รวม

3,997,520.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ suthamat .n


อีเมล์

SUTHAMAT.N@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

11 ก.ย. 2562