E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46300041
กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งงอส่วนปลายได้ (Flexible URS scope) จำนวน 2 ชุด

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-46300041


วันที่สร้างประกาศ

20 เม.ย. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บ.ผู้ป่วยผ่าตัด


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

P62100017280


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

15 ต.ค. 2562


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

-


ชื่อโครงการ

กล้องส่องตรวจท่อไตและกรวยไตชนิดวีดิทัศน์แบบโค้งงอส่วนปลายได้ (Flexible URS scope) จำนวน 2 ชุด


วงเงิน

2,727,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ต.ค. 2562


เดือนที่ทำสัญญา

01 พ.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

20 เม.ย. 2563


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

20 เม.ย. 2563


เหตุผลการปรับปรุง