E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16301114
ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301114


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63057244914


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บ.ผู้ป่วยผ่าตัด


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด


ราคากลาง

1,500,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

08 พ.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

22 พ.ค. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

22 พ.ค. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR