E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16301112
จ้างบริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301112


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63017545378


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

สายการแพทย์- Share


ประเภทราคากลาง

ค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน


รายการ

จ้างบริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3


ราคากลาง

1,000,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

08 ม.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

21 พ.ค. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

21 พ.ค. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-