E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16301110
ยา 1 รายการ (1100045724)

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301110


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63047409674


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุยารักษาโรค


รายการ

ยา 1 รายการ (1100045724)


ราคากลาง

117,700.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

21 เม.ย. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ suchada .n


ประกาศเมื่อวันที่

21 พ.ค. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

21 พ.ค. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-