E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46300025
จ้างบริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-46300025


วันที่สร้างประกาศ

06 ก.พ. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

P63010046568


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

28 ม.ค. 2563


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

SM4630206001


ชื่อโครงการ

จ้างบริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3


วงเงิน

1,000,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ก.พ. 2563


เดือนที่ทำสัญญา

01 มี.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

06 ก.พ. 2563


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

06 ก.พ. 2563


เหตุผลการปรับปรุง