E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16300785
ยา 2 รายการ (1300003271)

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16300785


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63017510938


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุยารักษาโรค


รายการ

ยา 2 รายการ (1300003271)


ราคากลาง

456,900.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

30 ม.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ suthamat .n


ประกาศเมื่อวันที่

26 ก.พ. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

26 ก.พ. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-