ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200464
เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800009734-62037359538

เลขที่โครงการ

SiPH-16200464


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62037359538


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800009734-62037359538


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ซิลลิค ฟาร์มา

112,042.00

รวม

112,042.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ chanthira .c 1538


อีเมล์

chanthira.c@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

11 เม.ย. 2562