ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200462
เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

เลขที่โครงการ

SiPH-16200462


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

61097571944


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล


รายการ

เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

416,765.00

รวม

416,765.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ pornapa .k


อีเมล์

PORNAPA.K@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

08 เม.ย. 2562