E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง
SiPH-36300478
ะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 5 ชิ้น

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-36300478


วันที่สร้างประกาศ

29 ก.ค. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


รายการ

ะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 5 ชิ้น


ผู้ติดต่อ

คุณอำภา


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ ampa .l 945


เบอร์ติดต่อ

02-419-1857


โทรสาร

02-419-1692


email

ampa.l@siphhospital.com


วันที่ปรับปรุงล่าสุด