ลงทะเบียนผู้ค้า

* จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลผู้ประกอบการ (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บุคลธรรมดา)

หมายเหตุ ระบบจะใช้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก เป็น username เพื่อเข้าใช้ระบบ

* เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

* สร้างรหัสผ่าน

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

* ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

อย่างน้อย 8 ตัวอักษร

* อีเมล์สำหรับลงทะเบียน

example@thai.com

* ประเภทผู้ประกอบการ

ที่ตั้งสำนักงาน

ชื่ออาคาร

* เลขที่

หมู่ที่

* ตรอก/ซอย

ถนน

* จังหวัด

* อำเภอ/เขต

* ตำบล/แขวง

รหัสไปรษณีย์

*หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

* หมายเลขโทรศัพท์
(0-2123-4567 ต่อ 1234)

หมายเลขโทรสาร

ประเภทของการประกอบกิจการ     **กรุณาเลือก ประเภทกิจการและกลุ่มพัสดุ หัวข้อละอย่างน้อย 1 ตัวเลือก**

* ประเภทบริการ

* ประเภทพัสดุ