E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศูนย์การแพทย์)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 249,380,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

23 ก.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400068


ซองยาสำหรับเครื่องจัดจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,900,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

22 ก.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400066


จ้างทำความสะอาดวัสดุบริการ จำนวน 4 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,890,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

21 ก.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46500004


จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร (รถผ่านการใช้งานแล้ว) จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 13,090,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

20 ก.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400065


บริหารและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 4

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 280,800.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

15 ก.ย. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400064


ประกาศราคากลาง

เวชภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ (1300004595)

24 ก.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401711


เวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ (1300005003)

24 ก.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401710


เวชภัณฑ์ 6 รายการ (1300004984)

23 ก.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401709รถเข็นช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน

23 ก.ย. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401707


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตู้ยารวมการติดตั้งที่ห้องยาผู้ป่วยใน ชั้น 4 จำนวน 1 งาน

17 ก.ย. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16401643


จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่เภสัชกรรมและการเงิน ชั้น 4

16 ก.ย. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16401627


น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา จำนวน 4 รายการ

15 ก.ย. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16401608


น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา จำนวน 2 รายการ

15 ก.ย. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16401600ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เวชภัณฑ์ จำนวน 51 รายการ (1300004595)

24 ก.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401711


เวชภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ (1300005003)

24 ก.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401710


เวชภัณฑ์ 6 รายการ (1300004984)

23 ก.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401709เวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ (1300005012)

22 ก.ย. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401704


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หมดความจำเป็น ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ

07 ก.ย. 2564 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26400004


ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หมดความจำเป็น ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ

07 ก.ย. 2564 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26400003

ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง

24 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400194


เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง

23 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400193


เครื่องตรวจตาและหู จำนวน 2 เครื่อง

21 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400191


เครื่องทำความสะอาดและบำรุงรักษาด้ามกรอฟันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

17 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400190


จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องครัว Air Main Kitchen ชั้น B1 จำนวน 1 งาน

16 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400189


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

02 ต.ค. 2563 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36400002


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

16 ก.ย. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400188


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

16 ก.ย. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400187


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

09 ก.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400156


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

07 มิ.ย. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400133


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

14 พ.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400123


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

20 ม.ค. 2564 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36400056


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

29 ต.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300529


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 กลุ่มพัสดุทั่วไปและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300469