E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลิขสิทธิ์ระบบแจ้งงานและกระจายงานเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 699,566.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2564

15 ต.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46500018


เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 8,200,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2564

15 ต.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46500017


เครื่องล้างไตทางหลอดเลือดดำชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,400,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

14 ต.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400074


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ศูนย์การแพทย์)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 249,380,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

14 ต.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46500016


ซองยาสำหรับเครื่องจัดจ่ายยาอัตโนมัติพร้อมระบบเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,900,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ก.ย. 2564

12 ต.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46500015


ประกาศราคากลาง

อะไหล่สำหรับเตียงผ่าตัดไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 2 รายการ

18 ต.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401732เครื่องช่วยยกตัวผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

15 ต.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16500111


เครื่องล้างไตทางหลอดเลือดดำชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง

14 ต.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16401731


จ้างผลิตสิ่งพิมพ์มีโลโก้ จำนวน 6 รายการ

14 ต.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16500110


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างผลิตสิ่งพิมพ์มีโลโก้ จำนวน 6 รายการ

14 ต.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16500110


บรรจุภัณฑ์ถุงซิป จำนวน 14 รายการ

14 ต.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16500109


กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารสีและกระดาษการ์ดสี จำนวน 16 รายการ

12 ต.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16500103


จ้างทำความสะอาดวัสดุบริการ จำนวน 4 รายการ

01 ต.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16500009


ปรับปรุงพื้นที่เวชระเบียน ชั้น ๒ โซน C จำนวน ๑ งาน

28 ก.ย. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16401721


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

จ้างผลิตสิ่งพิมพ์มีโลโก้ จำนวน 6 รายการ

18 ต.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16500110


เครื่องล้างไตทางหลอดเลือดดำชนิดต่อเนื่อง จำนวน 2 เครื่อง

14 ต.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16401731


ยา จำนวน 3 รายการ (1300005010/2565-2566)

12 ต.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16500102


ยา จำนวน 1 รายการ (1300005053/2565-2566)

12 ต.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16500101


ยา จำนวน 2 รายการ (1300005075/2565-2566)

12 ต.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16500100


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า

ตู้เก็บเอกสารเวชระเบียน หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 8 รายการ

07 ต.ค. 2564 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26400005


ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หมดความจำเป็น ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 8 รายการ

07 ก.ย. 2564 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26400004


ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หมดความจำเป็น ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ

07 ก.ย. 2564 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26400003
ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง


บริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 2 รายการ

01 ต.ค. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400196เครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง

24 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400194


เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง

23 ก.ย. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400193


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

02 ต.ค. 2563 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36400002


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

16 ก.ย. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400188


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

16 ก.ย. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400187


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

09 ก.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400156


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

07 มิ.ย. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400133


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

14 พ.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400123


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

20 ม.ค. 2564 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36400056


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

29 ต.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300529


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 กลุ่มพัสดุทั่วไปและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300469