ประกาศ TOR
SiPH-16200500
ฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องพักและพื้นที่อำนวยความสะดวก อาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200500


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057161721


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620515001


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM1620515001


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาทำของ/จ้างเหมาบริการอื่นๆ


รายการ

ฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องพักและพื้นที่อำนวยความสะดวก อาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ตั้งแต่วันที่ประกาศ

15 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ค. 2562


จำนวนวันที่รับฟัง

6 วัน


สถานที่ติดต่อ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง


โทรศัพท์

0-2419-1883


E-mail ติดต่อ

MM_Purchasing-Non_Med@siphhospital.com


ประกาศเมื่อวันที่

15 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

15 พ.ค. 2562


ประกาศราคากลาง