E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ข้อตกลงและเงื่อนไข

โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อ ตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้า ของเว็บไซต์นี้ เว้น แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับ ความยินยอมล่วง หน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์


โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ และบริษัทในเครือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริ การ และชื่อทางการค้า ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ และบริษัทในเครือไม่อนุญาต หรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยิน ยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์และ/หรือบริษัทในเครือ แล้วแต่กรณี

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วง หน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ


โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น


เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยก ออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัด แย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น โรงพยาบาลศิริราช มหาราชการุณย์ ขอแนะนำ ให้ท่านอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 404

YESTERDAY 579

MONTH 1935

YEAR 104144

ALL 272779