ประกาศราคากลาง
SiPH-16200057
จัดซื้อสติ๊กเกอร์ Glossy 9.5 x 6 cm. ดวงเดี่ยว จำนวน 1,380 ม้วน (828,000 ดวง)

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200057


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017411607


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.บริหารเภสัชกรรม


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุอื่นๆ


รายการ

จัดซื้อสติ๊กเกอร์ Glossy 9.5 x 6 cm. ดวงเดี่ยว จำนวน 1,380 ม้วน (828,000 ดวง)


ราคากลาง

281,520.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

11 ม.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ walailak .k 942


ประกาศเมื่อวันที่

31 ม.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

31 ม.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-