ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200039
จ้างงานบริหารจัดการให้บริการรักษาความปลอดภัยและบริการจราจร สถานที่จอดรถ (ชั่วคราว) จำนวน 1 รายการ ( ระยะเวลา 12 เดือน)

เลขที่โครงการ

SiPH-16200039


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62017112936


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2620116002


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM-0031/62


รายการ

จ้างงานบริหารจัดการให้บริการรักษาความปลอดภัยและบริการจราจร สถานที่จอดรถ (ชั่วคราว) จำนวน 1 รายการ ( ระยะเวลา 12 เดือน)


ผลการพิจารณา

ผลการประกวดราคา

เหตุผล

ยกเลิก

เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ weerachart .l 933


อีเมล์

weerachart.l@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

05 ก.พ. 2562