E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46300045
ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านจอมอนิเตอร์และกล้องส่องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy system) จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-46300045


วันที่สร้างประกาศ

22 พ.ค. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

P63020013948


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

18 พ.ค. 2563


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

-


ชื่อโครงการ

ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านจอมอนิเตอร์และกล้องส่องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy system) จำนวน 1 ชุด


วงเงิน

4,000,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 เม.ย. 2563


เดือนที่ทำสัญญา

01 มิ.ย. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

22 พ.ค. 2563


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

22 พ.ค. 2563


เหตุผลการปรับปรุง