E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง
SiPH-36300481
งาน MA ระบบกล้องวงจรปิดชั้น 6 จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-36300481


วันที่สร้างประกาศ

29 ก.ค. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

สนง.เลขาฯสายบริหาร


รายการ

งาน MA ระบบกล้องวงจรปิดชั้น 6 จำนวน 1 งาน


ผู้ติดต่อ

คุณอริสรา


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Arisara .k


เบอร์ติดต่อ

02-419-1882,02-419-1651


โทรสาร

02-419-1692


email

arisara.k@siphhospital.com


วันที่ปรับปรุงล่าสุด