E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16301176
ยา 1 รายการ (1100046831)

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301176


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63077025268


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุยารักษาโรค


รายการ

ยา 1 รายการ (1100046831)


ราคากลาง

108,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

03 ก.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ suchada .n


ประกาศเมื่อวันที่

31 ก.ค. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

31 ก.ค. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-