E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16301177
น้ำยา 2 รายการ (1100046937)

เลขที่โครงการ

SiPH-16301177


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63077081440


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

น้ำยา 2 รายการ (1100046937)


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก. ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)

330,000.00

รวม

330,000.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ suchada .n


อีเมล์

SUCHADA.N@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

05 ส.ค. 2563