ประกาศราคากลาง
SiPH-16200541
อะไหล่สำหรับเครื่องไตเทียม พร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200541


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067050663


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

อะไหล่สำหรับเครื่องไตเทียม พร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 เครื่อง


ราคากลาง

103,402.50 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

04 มิ.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

05 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-