ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16200545
ยา 1 รายการ PO 4100052705

เลขที่โครงการ

SiPH-16200545


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057193976


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ยา 1 รายการ PO 4100052705


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ดีซีเอช ออริกา(ประเทศไทย)

126,393.75

รวม

126,393.75


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ chanthira .c 1538


อีเมล์

chanthira.c@siphhospital.com


ประกาศผลเมื่อ

10 มิ.ย. 2562