E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้ออุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพและเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด จำนวน 19 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,262,240.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : พ.ค. 2563

01 มิ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300047


ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,500,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

22 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300046


ชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านจอมอนิเตอร์และกล้องส่องตรวจภายในข้อ (Arthroscopy system) จำนวน 1 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,000,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย. 2563

22 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300045


กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะปลายโค้งงอได้ชนิดวีดิทัศน์ (Flexible cystoscopy) จำนวน 2 ชุด

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 3,009,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ต.ค. 2562

07 พ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300044


ระบบบริหารจัดการข้อมูลสัญญาณชีพ การชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูงผู้ป่วยพร้อมระบบเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารงานโรงพยาบาล (HIS) โดยอัตโนมัติ Phase 1 จำนวน 1 ระบบ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 5,000,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย. 2563

30 เม.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300043


ประกาศ TORซื้อหลอดไฟ LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน

21 เม.ย. 2563 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300997


งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ระบบการหายใจ (Chest Center) ชั้น 3

05 มี.ค. 2563 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300714


เครื่องโทรศัพท์ Wireless IP Phone จำนวน 1 งาน

20 ธ.ค. 2562 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16300432


ประกาศราคากลาง

ซื้อเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท จำนวน 4 ชิ้น

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301127


ซื้อเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรม จำนวน 3 รายการ

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301126


เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020613)

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301125


เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020733)

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301124


เวชภัณฑ์ 8 รายการ (1400020710)

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301123


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ชุดรักษานิ่วในไตและกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด

22 พ.ค. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16301114
เครื่องมือรักษาต่อมลูกหมากพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Bipolar TUR-HoLEP and Morcellator set ) จำนวน 1 ชุด

30 เม.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300983


ชุดเครื่องมือผ่าตัดและโลหะตามกระดูขากรรไกรล่าง จำนวน 1 ชุด

29 เม.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16300989


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020613)

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301125


เวชภัณฑ์ 11 รายการ (1400020733)

05 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301124


เวชภัณฑ์ 8 รายการ (1400020710)

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301123


เวชภัณฑ์ 3 รายการ (1400020628)

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301122


เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1400020655)

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301121


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า


พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

Blood Transport Box จำนวน 2 รายการ

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300403


ค่าออกแบบคู่มือการรักษามะเร็งไทรอยด์

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300404


ชุดรางพร้อมช่องหน้าต่างส่งคืนชั้นวางตะกร้าล้าง (Passthrough) จำนวน 1 ชุด

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300402


อุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด จำนวน 1 รายการ

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300401


อุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการ จำนวน 5 รายการ

04 มิ.ย. 2563 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36300400


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563

12 พ.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300360


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563

27 เม.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300353


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

06 มี.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300272


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563

07 ก.พ. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300231


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

08 ม.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300170


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาารคัดเลือก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

20 เม.ย. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300340


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

21 ก.พ. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202298


รายงานประกาศผลผู้ชนะ ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563

22 ม.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300204


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 3

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202285


ประกาศผลผู้ชนะรายการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 (พัสดุทั่วไป) ไตรมาส 2

18 ต.ค. 2562 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202284