E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16300737
เช่าเครื่องเลเซอร์ จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16300737


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63027275735


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

สายการพยาบาล- Share


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

เช่า


กลุ่มพัสดุ

เช่าอื่นๆ


รายการ

เช่าเครื่องเลเซอร์ จำนวน 4 รายการ


ราคากลาง

415,000.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

11 ก.พ. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

17 ก.พ. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

17 ก.พ. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-