E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16300432
เครื่องโทรศัพท์ Wireless IP Phone จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16300432


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62127215115


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุสำนักงาน


รายการ

เครื่องโทรศัพท์ Wireless IP Phone จำนวน 1 งาน


ราคากลาง

4,900,600.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

13 ธ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ SARANYA .wa


ประกาศเมื่อวันที่

20 ธ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

20 ธ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง