E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16200778
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200778


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62107112872


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.เทคโนโลยีสารสนเทศ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


รายการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ


ราคากลาง

11,422,700.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

30 ก.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Pimchanok .k


ประกาศเมื่อวันที่

07 พ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

07 พ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง