E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16200777
ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคารพร้อมติดตั้งสำหรับพื้นทีบริการผู้ป่วยนอก

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200777


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62107157704


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

SM2631021001


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จ้างก่อสร้าง


กลุ่มพัสดุ

จ้างปรับปรุง อื่นๆ


รายการ

ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคารพร้อมติดตั้งสำหรับพื้นทีบริการผู้ป่วยนอก


ราคากลาง

19,999,136.68 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

11 ต.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

21 ต.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

21 ต.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง