E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

จัดหาแผ่นกรองอากาศ Medium Filter จำนวน 1 งาน

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 950,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

04 ก.พ. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400014


สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 18 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,310,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

28 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400013


อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,270,625.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

26 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400012


หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,708,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

25 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400011


วัสดุสำนักงาน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,900,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธ.ค. 2563

25 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400010


ประกาศ TOR

อุปกรณ์สำหรับตรวจการนอนหลับ จำนวน 44 รายการ

09 ก.พ. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16400251


แผ่นกรองอากาศ Medium Filter จำนวน 1 งาน

04 ก.พ. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16400620จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 5 รายการ

14 ม.ค. 2564 l ประกาศ TOR l เลขที่โครงการ SiPH-16301221ประกาศราคากลาง

เวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (1300004188)

25 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400670


เวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ (1300003680)

25 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400669


เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (1300004177)

24 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400668


เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004171)

24 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400667


เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004064)

24 ก.พ. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400666


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วย Pre-Admission จำนวน 1 งาน

19 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400652


แผ่นกรองอากาศ Medium Filter จำนวน 1 งาน

04 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400620


สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 18 รายการ

04 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400606


จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่หอพักผู้ป่วยในชั้น 15 โซน A จำนวน 1 งาน

03 ก.พ. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16301229


วัสดุสำนักงาน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ม.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400401


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

เวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ (1300004188)

25 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400670


เวชภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ (1300003680)

25 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400669


เวชภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ (1300004177)

24 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400668


เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004171)

24 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400667


เวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (1300004064)

24 ก.พ. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400666


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า
พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

อะไหล่สำหรับเครื่องมือใช้ในการใส่ท่อหายใจแบบวีดีโอ จำนวน 1 รายการ

25 ก.พ. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400074บริการซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

17 ก.พ. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400072


อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ

17 ก.พ. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400071


อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ

17 ก.พ. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400070


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

02 ต.ค. 2563 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36400002


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

09 ก.พ. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400065


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

07 ม.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400050


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

14 ธ.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400035


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

10 พ.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400022


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

12 ต.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300527


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

20 ม.ค. 2564 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36400056


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

29 ต.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300529


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 กลุ่มพัสดุทั่วไปและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300469


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาารคัดเลือก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

20 เม.ย. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300340


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

21 ก.พ. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202298