E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จำนวน 18 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,310,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

28 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400013


อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,270,625.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

26 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400012


หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 4,708,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ม.ค. 2564

25 ม.ค. 2564 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400011


วัสดุสำนักงาน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 1,900,000.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธ.ค. 2563

25 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400010


อะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายรังสีโพสิตรอน พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ

วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง : 2,080,080.00 บาท

เดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ธ.ค. 2563

16 ธ.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400009


ประกาศราคากลาง
ยา 1 รายการ (1400024056)

26 ม.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400561


ยา 1 รายการ (1100050958)

26 ม.ค. 2564 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400560


ประกาศเชิญชวนทั่วไป

วัสดุสำนักงาน จำนวน 190 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ม.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400401จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 5 รายการ

14 ม.ค. 2564 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16301221ซื้อวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มกระดาษชำระ) จำนวน 4 รายการ

30 ธ.ค. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400438


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ

27 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400564


อไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 รายการ

27 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400563


ยา 1 รายการ (1400024056)

26 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400561


ยา 1 รายการ (1100050958)

26 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400560


ยา1 รายการ (1100050957)

26 ม.ค. 2564 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400559


ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่าพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

13 พ.ค. 2562 l ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า l เลขที่โครงการ SiPH-26200001


ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง

บริการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 18 เครื่อง

28 ม.ค. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400060


ตัวจับ File Holder จำนวน 3 ชิ้น

25 ม.ค. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400059


อะไหล่สำหรับเครื่องทำให้ร่างกายอบอุ่นด้วยลมร้อน จำนวน 1 รายการ

21 ม.ค. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400058


อะไหล่สำหรับเตียงฝึกยืน จำนวน 1 รายการ

21 ม.ค. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400057


อะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายรังสิโพสิตรอน พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 รายการ

18 ม.ค. 2564 l ประกาศสัญญาหรือข้อตกลง l เลขที่โครงการ SiPH-36400055


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

02 ต.ค. 2563 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36400002


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36300042


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36201730


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

26 เม.ย. 2562 l แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100318


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

07 ม.ค. 2564 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400050


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

14 ธ.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400035


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

10 พ.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36400022


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

12 ต.ค. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300527


สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

03 ก.ย. 2563 l สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน l เลขที่โครงการ SiPH-36300516


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ 2561

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36100270


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SiPH ปีงบประมาณ2560

03 เม.ย. 2562 l รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี l เลขที่โครงการ SiPH-36000001


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

20 ม.ค. 2564 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36400056


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4

29 ต.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300529


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 3 กลุ่มพัสดุทั่วไปและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

21 ก.ค. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300469


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับกาารคัดเลือก ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2563

20 เม.ย. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36300340


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

21 ก.พ. 2563 l ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส) l เลขที่โครงการ SiPH-36202298