E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46400001
วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ

ปีงบประมาณ

2564


เลขที่โครงการ

SiPH-46400001


วันที่สร้างประกาศ

15 ก.ย. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

P63090000556


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

08 ก.ย. 2563


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

SM-0003/2564


ชื่อโครงการ

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ


วงเงิน

1,100,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ก.ย. 2563


เดือนที่ทำสัญญา

01 ก.ย. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ pakamas .ti


ประกาศเมื่อวันที่

15 ก.ย. 2563


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

15 ก.ย. 2563


เหตุผลการปรับปรุง