E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46300050
จัดหาวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-46300050


วันที่สร้างประกาศ

03 ก.ย. 2563


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ผู้ป่วย


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

M63080020824


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

26 ส.ค. 2563


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

M63080020824


ชื่อโครงการ

จัดหาวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ


วงเงิน

3,000,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ส.ค. 2563


เดือนที่ทำสัญญา

01 ม.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ wanwisa thanawatthanapaisan


ประกาศเมื่อวันที่

03 ก.ย. 2563


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

03 ก.ย. 2563


เหตุผลการปรับปรุง