E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศราคากลาง
SiPH-16400003
วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Minibar) จำนวน 9 รายการ

ปีงบประมาณ

2564


เลขที่โครงการ

SiPH-16400003


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63087654839


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว


รายการ

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Minibar) จำนวน 9 รายการ


ราคากลาง

7,728,597.20 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

11 ส.ค. 2563


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Yaowaluk .ku 2028


ประกาศเมื่อวันที่

18 ก.ย. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

22 ก.ย. 2563


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง