E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
SiPH-16301208
ยา 1 รายการ (1100047856)

เลขที่โครงการ

SiPH-16301208


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63087245068


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


รายการ

ยา 1 รายการ (1100047856)


ผลการพิจารณา

ลำดับ

ชื่อบริษัท

ราคาที่ได้รับประมูล

1

บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

104,860.00

รวม

104,860.00


ผู้แจ้งประกาศผล

คุณ suchada .n


อีเมล์

SUCHADA.N@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศผลเมื่อ

16 ก.ย. 2563