E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า
SiPH-26300002
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และหมดความจำเป็นไม่ได้ใช้งาน จำนวน 228 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการจำหน่ายพัสดุโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

SiPH-26300002


เลขที่จำหน่ายพัสดุตามกรมบัญชีกลาง

อว 78.07/03566


เลขที่จำหน่ายพัสดุของมหาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จำหน่ายพัสดุเก่า


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์


วันที่ประกาศ

22 ก.ค. 2563


รายการ

ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และหมดความจำเป็นไม่ได้ใช้งาน จำนวน 228 รายการ


วันที่ประมูลขาย

30 ก.ค. 2563 ช่วงเวลา 10.00 น.


สถานที่ประมูลขาย

ห้องประชุมฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ ชั้นใต้ดิน 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


วันที่ขาย/รับเอกสาร

23 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2563 ช่วงเวลา 8.30 - 17.30 น. น.


สถานที่ประมูลรับ/ขายเอกสาร

ห้องประชุมฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ ชั้นใต้ดิน 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


วันที่รับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และตรวจดูพัสดุที่จะขาย

30 ก.ค. 2563 ช่วงเวลา 10.00 น.


สถานที่ชี้แจง

ห้องประชุมฝ่ายบริหารอาคารและวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์ ชั้นใต้ดิน 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Pimchanok .k


ประกาศเมื่อวันที่

24 ก.ค. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

24 ก.ค. 2563