E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศจำหน่ายพัสดุเก่า
SiPH-26200001
พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการจำหน่ายพัสดุโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

SiPH-26200001


เลขที่จำหน่ายพัสดุตามกรมบัญชีกลาง

-


เลขที่จำหน่ายพัสดุของมหาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.บริหารอาคาร_ขนส่ง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

จำหน่ายพัสดุเก่า


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์


วันที่ประกาศ

13 พ.ค. 2562


รายการ

พัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 273 รายการ


วันที่ประมูลขาย

04 มิ.ย. 2562 ช่วงเวลา 10.00-12.00 น.


สถานที่ประมูลขาย

ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ ชั้นใต้ดิน 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


วันที่ขาย/รับเอกสาร

13 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2562 ช่วงเวลา 09.00-16.30 น.


สถานที่ประมูลรับ/ขายเอกสาร

ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ ชั้นใต้ดิน 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


วันที่รับฟังคำชี้แจงรายละเอียด และตรวจดูพัสดุที่จะขาย

03 มิ.ย. 2562 ช่วงเวลา 10.00 น.


สถานที่ชี้แจง

ห้องประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ ชั้นใต้ดิน 1 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


ผู้แจ้งประกาศ

ผู้ดูแลระบบ


ประกาศเมื่อวันที่

13 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

04 มิ.ย. 2562