E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศ TOR
SiPH-16301201
วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory ) จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301201


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63087591975


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ่ายบริหารประสบการณ์ผู้ป่วย


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว


รายการ

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory ) จำนวน 4 รายการ


ตั้งแต่วันที่ประกาศ

03 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 03 ก.ย. 2563


จำนวนวันที่รับฟัง

0 วัน


สถานที่ติดต่อ

-


โทรศัพท์

-


E-mail ติดต่อ

-


ประกาศเมื่อวันที่

03 ก.ย. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

03 ก.ย. 2563


ประกาศราคากลาง