E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
SiPH-46200168
จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-46200168


วันที่สร้างประกาศ

03 ส.ค. 2562


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ


เลขประกาศแผนใน e-GP(P)

M62070022480


วันที่ประกาศแผนใน e-GP(P)

01 ส.ค. 2562


เลขประกาศแผนใน ม.มหิดล (SM) 

SM4620803003


ชื่อโครงการ

จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ


วงเงิน

17,320,000.00


เดือนที่ประกาศ

01 ส.ค. 2562


เดือนที่ทำสัญญา

01 ก.ย. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ weerachart .l 933


ประกาศเมื่อวันที่

03 ส.ค. 2562


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

03 ส.ค. 2562


เหตุผลการปรับปรุง